Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 1: Satıcı Bilgileri

Balmondoro Lezzet İkizleri

Siteler Mah. 1310 Sk. no:6 d:1  

Merkez   

Konyaaltı

07070 

Antalya 

İletişim telefonu +905512366366

Vergi no 38524194264

Sözleşmenin devamında SATICI olarak adlandırılacaktır. 

Madde 2: Tüketici Bilgileri

Satıcıya ait lezzetikizleri.com web sitesinde sipariş veren müşteri.

Sözleşmenin devamında TÜKETİCİ olarak adlandırılacaktır. 

Madde 3: Amaç ve Konu

İşbu Ön Bilgilendirme, TÜKETİCİ’nin SATICI’ya ait www.lezzetikizleri.com ("İnternet Sitesi") internet sitesi üzerinde elektronik ortamda siparişini verdiği, faturası ile ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 5. Maddesi gereği TÜKETİCİ’nin bilgilendirilmesi amacıyla yapılmaktadır.

Madde 4:  Satışa konu malın temel nitelikleri ve ödeme bilgileri

Satışa konu malın ürün kodu, adı, cinsi ve türü, marka ve modeli, tanımı, rengi, temel nitelikleri ve miktarı dahili faturada belirtildiği gibi olup bu bilgiler TÜKETİCİ tarafından da onaylanmıştır. Satışa konu malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı dahili faturada gösterilmiştir.

Madde 5: Satışa konu malın teslim bilgileri ve teslim masrafları

5.1. Ürün teslimatı siparişin verilmesinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde TÜKETİCİ’nin alışveriş yaparken tanımladığı adresine yapılacaktır.

5.2. Siparişin toplam tutarı KDV dâhil [100 TL] üzerindeyse kargo ücreti ilave edilmeyecektir, [100 TL'nin] altındaki siparişlere ise KDV dâhil [6,95 TL] kargo ücreti eklenecektir. Bu ücret TÜKETİCİ tarafından ödenecektir. TÜKETİCİ, siparişi onaylaması halinde yukarıda belirtilen ürün bedelini ve teslimat masraflarını ödemekle yükümlü olacaktır.

Madde 6: Cayma Hakkı

6.1. TÜKETİCİ; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde, malın TÜKETİCİ’nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Ancak TÜKETİCİ, Sözleşme’nin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir.

6.2. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan SATICI’ya yöneltilmesi yeterlidir. Cayma hakkının kullanılmasında TÜKETİCİ, Cayma Formu’nda yer alan formu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, TÜKETİCİ’nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, TÜKETİCİ’nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, TÜKETİCİ’nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır. Malın SATICI tarafından taşıyıcıya teslimi, TÜKETİCİ’ye yapılan teslim olarak kabul edilmez.

6.3. Cayma hakkı kullanıldığına dair bildirimin yapılacağı açık adres, faks numarası ve e-posta bilgileri aşağıdaki gibidir: Adres

Balmondoro Lezzet İkizleri

Siteler Mah. 1310 Sk. no:6 d:1  

Merkez   

Konyaaltı Antalya

07070 

İletişim telefonu +905512366366

İletişim mail adresi yonetici@lezzetikizleri.com

 Mail yolu ile cayma hakkının kullanılması durumunda, SATICI cayma talebinin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini TÜKETİCİ’ye derhal iletir. 

SATICI malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, TÜKETİCİ cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı SATICI ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır. TÜKETİCİ, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Cayma hakkının kullanılması halinde;

a) 3. kişiye veya TÜKETİCİ’ye teslim edilen ürünün faturasının aslının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca SATICI’ya ürünle birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.

b) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

c) SATICI, TÜKETİCİ’nin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirim kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde varsa malın TÜKETİCİ’ye teslim masrafı da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri, TÜKETİCİ’nin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve TÜKETİCİ’ye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır.

6.4. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, TÜKETİCİ aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) TÜKETİCİ’nin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

b) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya TÜKETİCİ’ye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, TÜKETİCİ’nin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15. maddesinin 1. fıkrasının a bendinde de belirtildiği üzere kişiye özel olarak hazırlanan ürünlerde tüketicilerin cayma hakkı bulunmamaktadır.

Madde 7: Genel Hükümler

7.1. TÜKETİCİ; işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca SATICI tarafından TÜKETİCİ’ye verilmesi öngörülen SATICI’nın adı veya unvanı, varsa MERSİS numarası, adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgileri, cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri, cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri ve tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesi’ne veya Tüketici Hakem Heyeti’ne yapabileceklerine dair bilgiyi doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

7.2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için TÜKETİCİ'nin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak işbu Sözleşme’de yer alan ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde TÜKETİCİ’ye veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişiye teslim edilir.

7.3. SATICI, satışa konu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

7.4. SATICI, sipariş konusu malın ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde SATICI’nın bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde TÜKETİCİ’ye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirir ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade eder.

7.5. Taraflar, işbu Sözleşme’nin başında yer alan adreslerinin geçerli tebligat adresleri olduğunu ve bu adreslere yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.6. SATICI, malın TÜKETİCİ ya da TÜKETİCİ’nin taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur. TÜKETİCİ’nin, SATICI’nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan SATICI sorumlu değildir.

7.7. SATICI, mesafeli sözleşmenin kurulmasından sonra sözleşme içinde düzenlenen cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi 3 (üç) yıl boyunca saklamak zorundadır. SATICI, ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeyi TÜKETİCİ’nin yukarıda belirtilen e-mail adresine ayrıca iletecektir. TÜKETİCİ, ilgili ön bilgilendirme formuna ve sözleşmeye daha sonra gönderilen e-mail içerisinde istediği zaman erişebilecektir.

Madde 8: Veri girişlerindeki hataların belirlenmesi ve düzeltilmesi

Tüketici; vermiş olduğu siparişi ile ilgili değişiklikleri, MESAFELİ SÖZLEŞME sayfasından çıktıktan sonra, herhangi bir işlem yapmadan, (siparişin Lezzet İkizleri'ne gönderilmesi, ödemenin tamamlanması) tekrar alışveriş sepetine girerek gerçekleştirebilir.

Madde 9: Gizlilik

9.1 Taraflar, Sözleşme’nin icrası sırasında birbirlerine ilişkin olarak her ne suretle olursa olsun edindikleri gizli ve ticari öneme sahip bilgi ve belgeleri (aşağıda tanımlandığı şekilde Gizli Bilgi), Sözleşme’nin sona ermesinden veya feshinden sonra dahi süresiz olarak korumakla yükümlüdür.

9.2 Taraflar’dan herhangi biri tarafından diğer Taraf’a işbu Sözleşme kapsamında ifşa edilen know-how, iş, metot, buluş, yöntem, ilerleme, patent, uygulama, tasarım, telif hakkı, marka, yenilik, ticari, mali, teknik bilgi dâhil her türlü bilgi ile Taraflar arasında kurulacak sözleşme süresi içerisinde diğer Taraf hakkında edindikleri her türlü ticari sır ve/veya özel nitelikteki bilgiler ve/veya ticari sonuçlar ve/veya istatistiki bilgiler ve/veya kullanıcı bilgileri ve/veya ortaklar, yöneticiler ve dahil olduğu grup hakkında öğreneceği bilgiler ve/veya aralarındaki sözleşmeler ve türlü yazılı ve sözlü bilgi akışı, gizli bilgi (“Gizli Bilgi”) olarak kabul edilir.

9.3 Taraflar’ın birbirlerine ifşa ettiği materyaller ve bilgiler, aşağıda yer alan tanımlar doğrultusunda Gizli Bilgi olarak kabul edilmeyecektir: a) zaten kamunun bilgisinde olan veya bilgiyi alan Taraf’ın bu Sözleşme’yi ihlal etmesi dışında başka bir yolla kamunun bilgisine giren bilgiler; veya b) bilgiyi ifşa eden Taraf, bilgiyi alan Taraf’a ifşa etmeden önce bilgiyi alan Taraf’ın zaten bildiği bilgiler; veya c) bilgiyi alan Taraf’ın bilgiyi ifşa eden Taraf dışında bir kaynaktan edindiği ve bilgiyi ifşa eden Taraf’a karşı gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmeksizin edindiği bilgiler; veya d) ifşa eden Taraf’ın yazılı onay ile kamuya açıklanmasına izin verdiği bilgiler.

9.4 Taraflar, gerek işbu Sözleşme süresince ve gerekse Sözleşme’nin sona ermesi veya feshi halinde, Gizli Bilgi’yi dolaylı veya dolaysız süre sınırlaması olmaksızın kullanmayacaklarını ve her ne suretle olursa olsun üçüncü kişilere açıklamayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

9.5 Taraflar’dan herhangi biri, yürürlükte olan yasal düzenlemeler, mahkeme kararı veya idari emir gereğince Gizli Bilgi’yi açıklamak zorunda kaldığı takdirde, bu durumu yazılı olarak derhal diğer Taraf’a bildirecektir.

Madde 10: Uyuşmazlık Çözümü 

TÜKETİCİ, uyuşmazlık konusundaki başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde TÜKETİCİ’nin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapabilir.

Madde 11: Sözleşmenin Kurulması

İşbu sözleşme, TÜKETİCİ tarafından, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin okunduğuna ilişkin kutucuğun tıklanması ile kabul edilmiş ve geçerlik kazanmış olur.

İşbu Form’da belirtilen ön bilgileri edindiğimi teyit ederim.

TÜKETİCİ : Satıcıya ait lezzetikizleri.com web sitesinde sipariş veren müşteri.

SATICI : 

Balmondoro Lezzet İkizleri

Siteler Mah. 1310 Sk. no:6 d:1  

Merkez   

Konyaaltı Antalya

07070 

İletişim telefonu +905512366366

İletişim mail adresi yonetici@lezzetikizleri.com